ქართული კლავიატურა


ყურადღება: ვებ–გვერდის მეშვეობით გამოგზავნილი წერილი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს, შესაბამისად მასზე გაცემული პასუხი ვერ იქნება იურიდიული ძალის მატარებელი.

 

მინისტრის მისაღები

მინისტრის მისაღები

ტელ.:+995 32 2 261 444

 

მინისტრის პირველი მოადგილე

გიორგი თაბუაშვილი

ტელ.: +995 32 2 261 405

 

მინისტრის მოადგილე

დავით ლეჟავა

ტელ.: +995 32 2 261 420

 

მინისტრის მოადგილე

გიორგი ჯავახიშვილი

ტელ.: +995 32 2 261 300

 

სამინისტროს ბიურო

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელ.: +995 32 2 261 289

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური:

ტელ.: +995 32 2 261 280

 

საქმისწარმოების სამმართველო

საქმისწარმოების სამმართველო

ტელ.: +995 32 2 261 330